از تاريخ 1397/10/01 متخصصين زنان و زايمان به صورت شبانه روزي در بيمارستان مدائن حضور دارند