منابع انسانی

نام واحد:
منابع انسانی

مدیر منابع انسانی :
خانم بیابانی

 

کارشناس منابع انسانی:
خانم میرزایی

تلفن مستقیم واحد:
66482122

شماره داخلی واحد:
386

موقعیت مکانی:
ساختمان شماره1، نیم طبقه1،,واحد کارگزینی

عملکرد واحد:

استخدام پرسنل
حضور و غیاب
حقوق و دستمزد
بیمه - بیمه تکمیلی
تشویق و تنبیه
کارانه
تسویه حساب با قراردادها
بازنشستگی
تشکیل پرونده پرسنلی
انجام مرخصی
انجام قرارداد ها و ثبت قرارداد جدید
رتبه ماهانه
انجام گواهی اشتغال به کار و ضمانت
مرتب کردن شیفتها