بهداشت حرفه ای

نام واحد:
بهداشت حرفه ای

نام مسئول واحد:
خانم روناک امیری

تلفن مستقیم واحد:
66465355

شماره داخلی واحد:
456

موقعیت مکانی:
ساختمان شماره2، طبقه 2، استیشن بخش 8(شیمی درمانی) واحد بهداشت حرفه ای
Occupational Health


عملکرد واحد

1-شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت و بحران و بلایا به صورت مستمر و جمع آوری مستندات و صورتجلسات کمیته و مطرح کردن مطالب بهداشت حرفه ای در صورت لزوم
2-بازنگری خط مشی های بهداشت حرفه ای با همکاری مسئول کنترل عفونت، بهداشت محیط و مسئول بهبود کیفیت و آموزش در این زمینه
3-مشخص کردن مخاطرات شغلی در هر بخش با کمک مسئول هر بخش  و واحد و آموزش راهکارهای کنترلی

4-بررسی و اقدامات اصلاحی در زمینه اندازه گیری  آلاینده های محیط کار و مطرح کردن آن در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و همچنین اندازه گیری آلاینده های محیط کار به صورت هر ساله
5-بازدید های بهداشت حرفه ای از بیمارستان و گزارش اعلام نواقص به مدیریت جهت حفظ و ارتقا سلامت کارکنان
6-برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و ارسال صورتجلسات  به اداره کار و معاونت بهداشت و درمان دانشگاه تهران
7-اقدامات اصلاحی در زمینه حذف یا کاهش مخاطرات
8-تهیه لیست وسایل  حفاظت فردی برای هر بخش و واحد و تأیید وسایل حفاظت فردی خریداری شده
9-دسترسی به وسایل حفاظت فردی در برابر پرتوها و دادن آموزش های لازم در این زمینه
10-حفظ ایمنی عوامل اجرایی پسماند و تزریق واکسن کزاز برای این افراد
11-تکمیل فرم های نظر سنجی در زمینه کنترل های بهداشت حرفه ای
12-انجام معاینات بدو استخدام برای جدید الورود
13-انجام معاینات ادواری به صورت هر ساله  برای تمامی پرسنل
14-انجام معاینات کارکنان پرتو
15-انجام معاینات بازگشت به کار خروج از کار و کسانی که از استعلاجی بر می گردند
16-به روز رسانی و بازنگری فهرست مواد شیمیایی مورد استفاده
17-راهنمای استفاده از مواد شیمیایی  و تهیه برچسب علاوه بر MSDS های تهیه شده و آموزش نحو استفاده از محلول ها و مواد شیمیایی
18-بازنگری فرم حوادث شغلی و افزودن آیتم های سایکولوژیک در بروز حوادث
19-تکمیل برگه گزارش اتفاقات ناخواسته و تحلیل آنها و گزارش به معاونت
20-گزارش حوادث شغلی  مراجعه به بیمارستان و گزارش به معاونت درمان
21-آموزش در زمینه ایمنی و سلامت شغلی بیماری های حرفه ای موادخطرناک حوادث مخاطرات شغلی
22-ارزیابی ریسک به روش FTA،FMEA با همکاری اعضای تیم مدیریت خطر و برگرزاری جلسات مدیریت خطر