هيات مديره


:مدیر عامل بیمارستان

 دکتر  فرشيد شعباني

 
 
:رئیس هیئت مدیره

دکتر  علي اصغر ظفرآسوده

:اعضاء هيئت مدیره

 دکتر  فرشيد شعباني

دکتر  علي اصغر ظفرآسوده

دكتر محمد طالبيان

دکتر حسين نايب آقائي

 

دکتر مصدق جباري

:مسئول دفتر مدير عامل

   خانم وصوي