مديريت

دكتر سعید خان محمدی

دكتري مديريت خدمات بهداشتي و درماني از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران