• تهران خیابان انقلاب –نرسیده به چهار راه ولی عصر - خ صبای جنوبی – خیابان برادران مظفر
  • تلفن تماس :9-66465355 -021دكتر سعید خان محمدی

دكتري مديريت خدمات بهداشتي و درماني از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
    
      

about

ساعت فعالیت اورژانس

7 روز هفته و 24 ساعته

گزارش دهي خطاهاي درماني

ثبت اطلاعات

تلفن تماس :

021 -66465355 - 9