مديريتدكتر سعید خان محمدی

دكتري مديريت خدمات بهداشتي و درماني از دانشگاه تهران