دفتر پرستاري مدائن
مدير پرستاري بيمارستان مدائن:
 

خانم مژده صيادي

مسئول دفتر:
   
  خانم نازنین نصیری

سوپر وايزرهای  باليني عصر و شب :

خانم امير جمشيدي- خانم ركني- خانم عموزاده- خانم بهرامي

سوپروايزر آموزشي:

خانم عارفي

سوپروايزر كنترل عفونت وسوپروایزر بالینی صبح:

خانم فاطمه نصيري