مراحل پذیرش سرپایی


جهت معاینه سر پایی

 
مراجعه به اورژانس و معاينه توسط پزشک عمومی به صورت شبانه روزی  انجام ميگردد
و یا جهت معاينه توسط پزشك متخصص و فوق تخصص به درمانگاه و کلینیک های فوق تخصصی مراجعه نماييد.