هيات مديره
:مدیر عامل بیمارستان

 دکتر  فرشيد شعباني

 
 
:رئیس هیئت مدیره

 دکتر  همايون سميعي

:اعضاء هيئت مدیره

 دکتر  فرشيد شعباني

 دکتر همايون سميعي

دکتر  علي اصغر ظفرآسوده

دكتر محمد طالبيان

دکتر حسين نايب آقائي

 
:مسئول دفتر مدير عامل

   خانم وصوي