• تهران خیابان انقلاب –نرسیده به چهار راه ولی عصر - خ صبای جنوبی – خیابان برادران مظفر
  • تلفن تماس :9-66465355 -021امورمالی:

مدیر امور مالی:
خانم زین العابديني

حسابداران مالی:
خانم  یوسفی-آقای شهرام محمد آقائی

واحد ترخیص:

مسئول ترخیص:
خانم موسوی

حسابداران ترخیص:
خانم نعمتی

 

 مسئول درآمد:

آقای رحیم یعقوبی

 

تعرفه هاي تخت بيمارستان 

                                         هزينه تخت روز بيمارستان مدائن

                                   طبق تعرفه استاندارد بيمارستان هاي درجه يك

يك تخته

9/624/000 ريال

دوتخته

7/485/000 ريال

سه تخته

5/346/000 ريال

تخت نوزاد

3/743/000 ريال

انكوباتور

5/346/000 ريال

ICU

19/245/000 ريال

CCU

12/296/000 ريال

POST-CATH

9/633/000 ريال

تخت همراه

1/069/000 ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزينه موارد زير به عهده خود بيمار مي باشد:

هزينه كارت همراه

كيف بهداشتي و لباس بيمار

مابه التفاوت اتاق خصوص براي بيماران بيمه اي كه درخواست اتاق خصوصي دارند.

about

ساعت فعالیت اورژانس

7 روز هفته و 24 ساعته

گزارش دهي خطاهاي درماني

ثبت اطلاعات

تلفن تماس :

021 -66465355 - 9