مدیر مالیامورمالی:

مدیر امور مالی:
خانم زین العابديني

حسابداران مالی:
خانم  یوسفی-آقای شهرام محمد آقائی

واحد ترخیص:

مسئول ترخیص:
خانم موسوی

حسابداران ترخیص:
خانم نعمتی

 

 مسئول درآمد:

آقای رحیم یعقوبی

 

تعرفه هاي تخت بيمارستان