بیمارستان فوق تخصصی مدائناطلاعات در حال به روز رسانی می باشد