كارمندهاي نمونه بيمارستان

كارمندان نمونه بهار 96

 

(  خانم بياباني (مدير منابع انساني

 

( آقاي محمد مهدي خداديان (پرستار آي سي يو جنرال 

 

( خانم فاطمه پور محمد (كمك بهيار درمانگاه

 

( آقاي محمد تقي آزمون (خدمات واحد تغذيه