بخش جراحی عمومی


معرفی بخش جراحی عمومی:
 

-نوع بیماران بستری :  بیماران جراحی عمومی
نام مسئول علمی بخش:  آقای  دکتر منصور یزدانبد جراح عمومی
نام سر پرستار بخش :  خانم   نعمت الهي
تعداد پرسنل در شیفت صبح  پرستار:3    کمک بهیار :   2     خدمات : 2       منشی :1  
تعداد پرسنل در شیفت عصر پرستار: 3   کمک بهیار :  2   خدمات :1
تعداد پرسنل در شیفت شب پرستار:  3    بهیار :1   کمک بهیار :  2  خدمات :1
 
معرفی پزشکان بخش  جراحی:
  
دکتر ضیاء الدین حکیمیان (جراح عمومی )- دکتر سیروس فقیه ( جراح عمومی ) دکتر داریوش حیدری ( جراح مغز و اعصاب )  - دکتر حسین حیدری ( ارتو پد ) دکترحبیب الله مقدسی  ( متخصص گوش ،حلق و بینی) - دکتر  عبداله کیانی ( متخصص داخلی )  دکتربیژن  محمودی ( متخصص داخلی /گوارش(
  
منشی : خانم حسین خانی