متخصص عفونی

معرفی پزشکان

جدید ترین اخبار و اطلاعیه های بیمارستان را در این بخش مشاهده کنید.

مسعود  مردانی

مسعود مردانی

بیماریهای عفونی
دكتر مسعود مردانی

دكتر مسعود مردانی

متخصص بیماریهخای عفونی- داخلی
صفحه 1 از 1
*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا