رادیولوژی-سونوگرافی

معرفی پزشکان

جدید ترین اخبار و اطلاعیه های بیمارستان را در این بخش مشاهده کنید.

دكتر عباس هنر بخش
دكتر الینا نیكوكار
دكتر بهزاد تن قطاری
دكتر مرتضی صانعی
دكتر عباس  هنر بخش
دكتر الینا نیكوكار
صفحه 1 از 1
*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا