عمومی و مقیم بخش

معرفی پزشکان

جدید ترین اخبار و اطلاعیه های بیمارستان را در این بخش مشاهده کنید.

دکتر گیلدا صوفی
دکتر مریم  ملکی
دکتر آزیتا خواهانی
دکتر مرجان قادسی
دکتر مرضیه سکوتی
دکتر کورش معماریان
دکتر محمود  احسانی
صفحه 1 از 1
*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا