دكتر سید وحید تادی موسوی

دكتر سید وحید تادی موسوی


دكتر سید وحید تادی موسوی
-
0
شروع فعالیت كاری به عنوان فوق تخصص غدد از سال 1391 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی ارتش
 درمانگاه بیمارستان مدائن
 روزهای دوشنبه و چهار شنبه
ساعت 12 الی 14 بعد از ظهر

*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا