دكتر سید فخرالدین نورمحمدی

دكتر سید فخرالدین نورمحمدی


دكتر سید فخرالدین نورمحمدی
بورد تخصصی قلب و عروق
0
دانشگاه گیلان 13 ماه دانشگاه زنجان 13 ماه (استادیار قلب و عروق )
29سال دانشگاه شهید بهشتی  - بیمارستان لقمان الدوله - استادیار قلب و عروق
بیمارستان مدائن : 19 سال
بیمارستان بهمن : 8 سال 


دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تهران : استاد یار قلب و عروق بورد تخصصی قلب و عروق دانشگاه زنجان : استاد یار قلب و عروق 
همه روزه صبح و عصر در بیمارستان مدائن حضور دارند.

*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا