دكتر شكر اله امیدی

دكتر شكر اله امیدی


دكتر شكر اله امیدی
قلب و عروق
0
استادیار دانشكده پزشكی شهید بهشتی
فلوشیپ دانشگاه كالج سلطنتی انگلستان


جزو انجمن پزشكان قلب اروپا و امریكا
همه روزه صبح تا بعدازظهر در بیمارستان مدائن حضور دارند.

*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا