دكتر میرمحمود جوادی

دكتر میرمحمود جوادی


دكتر میرمحمود جوادی
داخلی قلب
0
تحصیل در رشته پزشکی عمومی1357-1350
طبابت پزشکی عمومی1361-1357
گذراندن دوره تخصص قلب1365-1361
طبابت با تخصص قلب 1377-1365
گذراندن دوره فوق تخصص اینترونشن1379-1377
ادامه طبابت با فوق تخصص قلب1382-1379
بازنشستگی1382
 
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و دانشگاه ارتش
شنبه ها مقیم کلینیک قلب  و زمان آنکالی طبق برنامه

*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا