دكتر غلامرضا صدر خانلو

دكتر غلامرضا صدر خانلو


دكتر غلامرضا صدر خانلو
جراحی قلب و عروق
0
شروع فعالیت سال 1372 جراحی قلب 

بورد فوق تخصصی جراحی قلب و عروق 

آدرس مطب : ولیعصر بالاتر از بیمارستان دی - نیلوی جنوبی - بلوك 4 طبقه اول 

*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا