دكترسیدحسین میرمحمدصادقی

دكترسیدحسین میرمحمدصادقی


دكترسیدحسین میرمحمدصادقی
پزشکی و تخصص قلب
0
پزشک عمومی  دانشگاه تهران1341-1333
تخصص داخلی  دانشگاه تهران 1343-1341
تخصص قلب در انستیتو کاردیولوژی لندن وابسته به دانشگاه لندن
بصورت فلوو رجیستر1346- 1343
یکشنبه و دوشنبه صبح ها و بقیه روزها بر حسب لزوم
  شنبه و چهارشنبه 6-4 بعدازظهر

*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا