بخش نوزادان

بخش نوزادان


بخش نوزادان
بخش نوزادان

معرفی بخش  نوزادان :

نوع بیماران بستری :  

نوزادان تازه متولد شده ، نوزادان ایکتری ، نوزادان پره ماچور ، نوزادان دارا ی دیسترس تنفسی

نوزادان منتقل شده از سایر بیمارستان ها،نوزادان بدحال،اطفا ل کمتر از یک سال وشیرخوارانی که به دلایل مختلف دچار مشکل می باشند

نام مسئول علمی بخش: آقای  دکتر  درود متخصص  نوزادان

نام سر پرستار بخش : خانم  قاسمی کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل در شیفت صبح  پرستار:1  کمک بهیار :  1    خدمات :1  

تعداد پرسنل در شیفت عصر 
پرستار:1  کمک بهیار : 1   خدمات :1 مشترک با بخش زنان   

تعداد پرسنل در شیفت شب پرستار: 1 کمک بهیار :  1  خدمات :1 مشترک با بخش زنان   


معرفی پزشکان بخش نوزادان :

آقای دکتربهزاد فولادوند (متخصص اطفال )

آقای دکتر سید رضا درود ( متخصص اطفال )
*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا