بخش ارتوپدی

بخش ارتوپدی


بخش ارتوپدی
بخش ارتوپدی

معرفی بخش ارتوپدی

-نوع بیماران بستری :  بیماران جراحی عمومی

-نام مسئول علمی بخش:اقای پروفسور ایرج شاملو جراح عمومی

-نام سر پرستار بخش : خانم  نویده موسویان کارشناس پرستاری

-تعداد پرسنل در شیفت صبح پرستار: 3   کمک بهیار :  2    خدمات : 2    منشی :1 


-تعداد پرسنل در شیفت عصر  پرستار: 3  بهیار :1   کمک بهیار : 2  خدمات : 2 

-تعداد پرسنل در شیفت شب پرستار:  3    بهیار :1   کمک بهیار :  2      خدمات :1  

معرفی پزشکان بخش  5    

دکتر محسن وزیر نظامی ( جراح  گوش ،حلق و بینی )

-دکتر  حسین حق شناس ( جراح عمومی )
-دکتر  حسین بلوری (ارتو پد ) -دکتر  محمد طالبیان  ( ارتوپد )
- دکتر اسماعیل حاجی نصرالله ( جراح عمومی )
- دکتر جمال عباسی (   جراح عمومی)
-دکتر سیروس فقیه ( جراح عمومی)  
- دکتر ضیاء الدین حکیمیان (جراح عمومی )

منشی :

خانم نوذری

*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا