بخش داخلی قلب

بخش داخلی قلب


بخش داخلی قلب
بخش داخلی قلب

معرفی بخش  داخلی قلب: (Post CCU )

نوع بیماران بستری :  بیماران  قلبی

مسئول علمی بخش: آقای دکتر  میر محمد صادقی متخصص قلب

سرپرستاربخش: خانم مژگان کلاهدوز  کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل در شیفت صبح  پرستار:3  کمک بهیار :  3   خدمات : 2    منشی :1

تعداد پرسنل در شیفت عصر  پرستار: 3 کمک بهیار :  2  خدمات :1

تعداد پرسنل در شیفت شب پرستار:  4 بهیار :1 (در یک شیفت )  کمک بهیار :  2  خدمات :1  

معرفی پزشكان بخش 3

آقای دكتر شكراله امیدی ( متخصص قلب ) ،آقای دكتر مهرداد اقدسی (متخصص قلب )، آقای دكتر آرمان حكیم پور (متخصص قلب ))، آقای دكتر فخرالدین نور محمدی (متخصص قلب )، آاقای دكتر خسرو بهلولی (متخصص قلب ) آقای دكتر حسین میر محمد صادقی (متخصص قلب )، آقای دكتر غلامرضا صدر خانلو (متخصص قلب )، آقای دكتر میر محمود جوادی (متخصص قلب )، آقای دكتر محمد رضا عباسلو (متخصص قلب )دکتر سعید ناظم  (جراح قلب )


منشی:
 

خانم طاهری

*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا