بخش آی سی یو (جراحی قلب باز)

بخش آی سی یو (جراحی قلب باز)


بخش آی سی یو (جراحی قلب باز)
بخش آی سی یو (جراحی قلب باز)

معرفی بخش آی سی یو قلب

نوع بیماران بستری :  بیماران جراحی  قلب

نام مسئول علمی بخش: آقای دکتر محمد  عظیمی متخصص بیهو شی

نام سر پرستار بخش : خانم  کلهر کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل در شیفت صبح پرستار:4 کمک بهیار :   2   خدمات :1  منشی :1

تعداد پرسنل در شیفت عصر پرستار:5  بهیار :1   کمک بهیار :  2   خدمات : 2

تعداد پرسنل در شیفت شب پرستار: 5   کمک بهیار :   2  خدمات :1

معرفی پزشکان بخش ای سی یو قلب :

آقای دکتر سعید ناظم  ( جراح قلب ) ،آقای دکتر علی اصغر ظفر آسوده ( متخصص بیهوشی )

آقای دکتر  محمد رضا عباسلو ( جراح قلب )، آقای دکتر غلا مرضا صدر خانلو (  جراح قلب )

دکتر ناصر ناظم ( جراح قلب )

معرفی پرسنل بخش ای سی یو قلب :

پرستاران :

اقای مهدوی ،آقای محمدی ، خانم حسین زاده ، اقای ابراهیم زاده ، خانم نظری

آقای بهشتی ،آقای قر بانی ، آقای نجاتی ، آقای عسگری ، آقای شفیع خانی

خانم شایسته ، اقای علی نیا ،آقای برادران

 تکنسین ها :

آقای نیکو کردار ، آقای خان احمدی ،آقای روح اللهی

بهیار: خانم اسدالهی

کمک بهیاران :

خانم صادقی ، آقای اعتقادی فرد ،آقای مطهری نزاد ، خانم ولی زاده ، اقای فدایی ، آقای بهرامیه

منشی : خانم میر شاهی

انبار دار : خانم محمدی فراهانی


*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا