بخش داخلی

بخش داخلی


بخش داخلی
بخش داخلی
معرفی بخش داخلی :

نوع بیماران بستری:
 
بیماران  داخلی / مغز و اعصاب /پست ای سی یو

نام مسئول علمی بخش: اقای  دکتر مسعود شلتو کی متخصص داخلی

نام سر پرستار بخش : خانم سهیلا رکنی کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل در شیفت صبح : پرستار:4   کمک بهیار :   2   خدمات : 2   منشی :1

تعداد پرسنل در شیفت عصر: پرستار:4     کمک بهیار :  2    خدمات :1

تعداد پرسنل در شیفت شب : پرستار:     5  کمک بهیار :   2     خدمات :1

 معرفی پزشکان بخش داخلی

دکتر علی اصغر ظفر آسوده  ( متخصص بیهو شی ) - دکتر مسعود  مردانی (متخصص عفونی )  

دکتر عباس تحصیلی (متخصص داخلی )  -  اقای دکتر مسعود شلتوکی (متخصص داخلی )

اقای دکتر مصدق جباری (نفرولوژیست ) -  دکتر داریوش حیدری (  متخصص مغز و اعصاب )

اقای دکتر حاجی نصر الله ( جراح عمومی ) - اقای دکتر جمال عباسی ( جراح عمومی)

دکتر شکراله امیدی (متخصص قلب ) - دکتر حسین نایب اقایی (جراح مغز واعصاب )

منشی :

1-  خانم راستگو


*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا