بخش آنژیو گرافی

بخش آنژیو گرافی


بخش آنژیو گرافی
بخش آنژیو گرافی

معرفی بخش آنژیو گرافی

نوع بیماران بستری :
بیماران  قلبی

نام مسئول علمی بخش :  دکتر محمود جوادی متخصص  قلب
نام سر پرستار بخش :  خانم حاجیان
تعداد پرسنل در طی یک شیفت کاری :  پرستار :3 - تکنسین :1-  کمک بهیار :1    منشی :2    خدمات :3

معرفی پزشکان متخصص قلب  بخش آنژیوگرافی:
 

آقای دکترحسن   عارفی    ،آقای دکتر مهرداد اقدسی، آقای دکتر آرمان حکیم پور
آقای دکتر خسرو بهلولی  ،دکتر حسن عارفی ،دکتر شکراله امیدی
دکتر عبدالحسین حریقی،دکتر فرخ فرزانفر ،دکتر محمد رضا چیذری
دکتر علی اکبر زینالو    ،دکتر مجید نایب زاده ،دکتر سیروس لالی
دکتر ریاض غیرتمند ، آقای دکتر فخرالدین نور محمدی ، دکتر میر محمود جوادی
 

منشی:  خانم لشکری /خانم اصلانی

 

تماس داخلی:379
                                           

*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا