اتاق عمل قلب

اتاق عمل قلب


اتاق عمل قلب
اتاق عمل قلب
معرفی  اتاق عمل قلب

نوع بیماران بستری :

 بیماران نیازمند جراحی قلب

نام مسئول علمی بخش: آقای دکتر محمد علی عظیمی  متخصص بیهوشی

نام سر پرستار بخش :  آقای اسماعیلی کارشناس پرستاری

-تعداد پرسنل در شیفت صبح: پرستار:- تکنسین :4 -  کمک بهیار :  1 - خدمات :1

تعداد پرسنل در شیفت عصر  پرستار: -  تکنسین :3 -  کمک بهیار : 1- خدمات :1 

-تعداد پرسنل در شیفت شب تکنسین :3 -  خدمات :1 

نام پزشکان جراح قلب  بخش اتاق عمل  قلب :
 
آقای دکتر ناصر ناظم
آقای دكتر سعید ناظم 
آقای دكتر محمدرضا عباسلو 
آقای دکتر غلامرضا صدر خانلو
آقای دکتر علی اصغر ظفر آسوده    متخصص بیهوشی
آقای دکتر محمد علی عظیمی    متخصص بیهوشی

معرفی پرسنل بخش اتاق عمل قلب :

سر پرستار :اقای علی اسماعیلی


*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا