اتاق عمل جنرال

اتاق عمل جنرال


اتاق عمل جنرال
اتاق عمل جنرال

معرفی بخش اتاق عمل جنرال:

نوع بیماران بستری:

 کلیه موارد زنان وزایمان ، مغز واعصاب ،داخلی جراحی ،گوارشی ،گوش وحلق وبینی،کلیوی ، ارتوپدی ، ریوی

نام مسئول علمی بخش:

دکتر  مرتضی صمیمی ( متخصص بیهو شی )

نام سر پرستار بخش :

خانم شریعتی (کارشناس پرستاری )

-تعداد پرسنل در شیفت صبح وعصرپرستار: 2 -کارشناس :3- تکنسین اتاق عمل  :  5

تکنسین بیهوشی:8 - خدمات :3 - منشی :1 - انباردار :1  )

تعداد پرسنل در شیفت شب : )تکنسین اتاق عمل  :2- خدمات :1 )

نام پزشکان اتاق عمل جنرال :

آقای دکتر مرتضی صمیمی (متخصص بیهوشی ) ،آقای دکتر امان اله دلیری ( متخصص بیهوشی )

آقای دکتر زیادلو (متخصص بیهوشی)،  خانم دکتر سیمین سعادت (متخصص بیهوشی )

آقای دکتر حسین نائب آقایی (جراح مغز واعصاب )، آقای دکتر ازهری (جراح مغز واعصاب )

آقای دکتر طالبیان (جراح ارتوپد) آقای دکتر حسین بلوری (جراح ارتوپد )

آقای دکتر  (جراح ارتوپد )، آقای دکتر حبیب اله  مقدسی (جراح گوش وحلق وبینی )

آقای دکتر وزیرنظامی ( جراح گوش وحلق وبینی )، آقای دکتر صفوی ( جراح گوش وحلق وبینی )

آقای دکتر منصور یزدانبد (جراح عمومی ) ،خا نم دکتر مریم پوررضا (جراح زنان وزایمان )

خانم دکتر مریم رستگار ( جراح زنان وزایمان )، خانم دکتر نوشین صفوی (جراح زنان وزایمان )

خانم دکتر نزهت السادت  نجفی (جراح زنان وزایمان )، آقای دکتر همایون سمیعی  ( جراح زنان وزایمان )


منشی : خانم مومنی

شماره تماس داخلی : 345-375

 

*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا