اورژانس مدائن

اورژانس مدائن


اورژانس مدائن
اورژانس مدائن

*معرفی بخش اورژانس :

نام مسئول علمی بخش:  

آقای دکتر عباس تحصیلی ( متخصص داخلی )                              

نام سر پرستار بخش :

خانم آذین نوذری (کارشناس پرستاری )

تعداد پرسنل در شیفت صبح:  

)پرستار:4  -کمک بهیار : 2   -خدمات : 2   - منشی :1)       

* معرفی  پرسنل بخش اورژانس :

-منشی صبح:

خانم جعفری

منشی عصر و شب:  

آقای احمدی

*-تجهیزات موجود در بخش اورژانس :


5عدد یو نیت بیمار ،  اعدد اتاق استراحت پر سنل ،  1عدد استیشن پرستاری ، 1عدد اتاق در مان ،  1عدد اتاق معاینه ،  1عدد اتاق تزریقات و پانسمان ،   اعدد اتاقCPR ،  1عدد اتاق عمل ،  1عدد  اتاق ایزوله ،   1عدد اتاق گچ ،  1عدد اتاق کثیف ،  1عدد انبار ملحفه(اتاق تمیز ) ،  1عدد سرویس فرنگی جهت پرسنل ، 1عدد سرویس ایرانی جهت بیماران می باشد  


 


*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا