بخش شیمی در مانی

بخش شیمی در مانی


بخش شیمی در مانی
بخش شیمی در مانی

معرفی بخش شیمی در مانی :

نوع بیماران بستری:

بیماران شیمی درمانی/بیماران داخلی و جراحی (در صورت عدم وجود تخت خالی در بخش جراحی )

نام مسئول علمی بخش: آقای دکتر کامران علی مقدم متخصص انکولوژی

نام سر پرستار بخش : خانم کحلی کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل در شیفت صبح پرستار: 3  کمک بهیار :   2  خدمات : 2  منشی :1

Jعداد پرسنل در شیفت عصر پرستار: 3  کمک بهیار :  2   خدمات : 2

تعداد پرسنل در شیفت شب پرستار: 3  کمک بهیار :   2   خدمات : 2

  معرفی پزشکان بخش شیمی در مانی

آقای دکتر منصور یزدانبد ( جراح عمومی )  - اقای دکتر مسعود  مردانی (متخصص عفونی )

اقای دکتر عباس تحصیلی (متخصص داخلی ) - اقای دکتر مسعود شلتوکی (متخصص داخلی )

اقای دکتر مصدق جباری (نفرولوژیست )  - اقای دکتر  منصوری ( متخصص انکو لوژی )

اقای دکتر حاجی نصر الله ( جراح عمومی )  - اقای دکتر جمال عباسی (  جراح عمومی)

معرفی پرسنل بخش شیمی در مانی :

منشی :

خانم موسایی

*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا