کلینیک فوق تخصصیکلینیک فوق تخصصی
معرفی واحد کلینیک فوق تخصصی :

نوع بیماران مراجعه کننده :

بیماران گوش وحلق وبینی و جراحی آندوسكوپی سینوس و قاعده جمجمه ، بیماران ریوی ، بیماران گوارشی

نام مسئول علمی بخش : آقای دکتر بیژن محمودی  متخصص داخلی /گوارش

نام سر پرستار بخش : خانم  سر تیپی کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل در شیفت صبح پرستار:2-بهیار :   2-خدمات : 2-منشی 

تعداد پرسنل در شیفت عصر بهیار :1-خدمات : 1- منشی


معرفی پزشکان کلینیک فوق تخصصی :

( آقای دکتر عباس تحصیلی ( متخصص داخلی

( آقای دکتر محسن وزیر نظام ( متخصص گوش وحلق وبینی 

( آقای دکتر احمد موسویان ( متخصص ریه 

( خانم دکتر اكرم متموله ( متخصص ریه 

( آقای دکترمهرداد اقدسی ( فلوشیپ فوق تخصصی عروق
 www.iranvein.com كلینیك تخصصی واریس مدائن
جهت دانلود فایل معرفی كلینیك ایـــــنــــــجـــــــا كلیك كنید 
 
( آقای دکتر شهرام میر مومن (  فوق تخصص گوارش 
 
 

 

معرفی  پرسنل کلینیک فوق تخصصی :

پرستاران :

( خانم  سر تیپی (سر پرستار 

بهیاران :

آقای رستمی -خانم فعال -خانم همتی 


  منشی :

  خانم  عابدینی - خانم رحمتی


این واحد شامل قسمت های زیر می باشد :

اتاق کلینیک ریه (معاینه ) -اتاق کلینیک اندوسکوپی بینی وسینوس،

اتاق انجام اسپیرومتری، اتاق انجام اندوسکوپی های گوارشی ،

اتاق انجام برونکوسکوپی ، بیوپسی پلور و بیوپسی کبد ،

ریکاوری بیماران اندو سکوپی گوارش - انبار ،

استیشن پرستاری- اتاق انتظار بیماران

 

رژیم كلونوسكوپی

 

 

جهت مشاهده دستورات انجام كلونوسكپی اینجــــــــــــــا كلیك كنید 

 

رژیم گاستروسكپی با بیوبس

  ناشتا 6 تا 8 ساعت 

 

 
 

 

 

 

 

 


*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا