فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات-(IT)
نام واحد :
فناوری اطلاعات (IT)
 
نام مسئول واحد:
آقای مهندس علایی
 
تلفن مستقیم واحد:
66465355
 
شماره داخلی واحد:
399
 
موقعیت مکانی:
ساختمان شماره1، نیم طبقه1، واحد کامپیوتر
 
عملکرد واحد:
سخت افزار ، نرم افزار
، شبکه ، سایت

*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا