بهبوددر این مرکز خدمات زایمان طبیعی طبق تعرفه طرح تحول نظام سلامت
نا م واحد:
بهبود کیفیت و اعتباربخشی

 مدیر بهبود کیفیت :
خانم
 ندا یعقوبی نژاد

 

مسئول كمیته های بیمارستانی :

مهرنوش توكلی

 
شماره داخلی واحد:
332

شماره مستقیم:

021-66463600


*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا