آزمایشگاه و پاتولوژی

معرفی پزشکان

جدید ترین اخبار و اطلاعیه های بیمارستان را در این بخش مشاهده کنید.

دكترعبدالمجید    زارعی (Dr.Abdolmiajid Zarei)

دكترعبدالمجید زارعی (Dr.Abdolmiajid Zarei)

پاتولوژی آناتومیكال و كلینیكال (Anatomical and Clinic Pathologist)
دكتر مژگان نصیری

دكتر مژگان نصیری

آسیب شناسی بالینی و تشریعی
دكتر آرمان  مركباتی
دكتر كیومرث احمدی

دكتر كیومرث احمدی

دكترای تخحصصی بیوشیمی بالینی
صفحه 1 از 1
*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا