معرفی بخش درمانگاه
معرفی بخش درمانگاه

معرفی بخش درمانگاه


نوع بیماران پذیرش شونده :

بیماران زنان وزایمان،مغز واعصاب،قلب وعروق،

نام مسئول علمی بخش : آقای دکترعباس هنر بخش( رادیولوژیست)

نام سرپرستار بخش : خانم مریم نعمتی (کارشناس پرستاری)

نام پزشکان :

دکتر  شکراله امیدی(متخصص قلب)/   آقای دکتر محمد طالبیان (جراح ارتوپد)/ آقای دکتر فخرالدین نورمحمدی  (متخصص قلب آقای)/ دکتر عبدا لله کیانی(متخصص داخلی )

خانم دکترپروین رهبر(جراح زنان وزایمان)/ خانم دکتر نزهت السادات نجفی (جراح زنان وزایمان)/ آقای دکتر نورالدین ظهیرالاسلام  (متخصص گوش وحلق وبینی)/

آقای دکتر محمد علی موسویان ( جراح ارتوپد )/  آقای دکتر فرخ فرزانفر (متخصص قلب)/

اقای دکترمیرمحمود جوادی (متخصص قلب)/ آقای دکتر میر محمود صادقی (متخصص قلب)/

خانم دکترنیلوفرفیوضی (جراح زنان  وزایمان)/ آقا ی دکتر سعید کلباسی(فوق تخصص غدد)/  آقای دکتر عبدالحمید حسابی (جرا ح عمومی )/ دکتر فرشید شعبانی (جراح عمومی )/

دکتر جما ل عباسی (جراح عمومی )/دکتر اسماعیل عظیمی ( اورو لوژیست )/

دکتر ایرج هروی (اورو لوژیست )دکتر بهزاد فولادوند (کودکان )/دکتر نوشین صفوی (جراح زنان)/

دکتر اسماعیل حاج نصراله (جراح عمومی )/دکتر ضیائ حکیکیان (جراح عمومی )/دکتر حسین بلوری (جراح ار تو پد )/دکتر علی رهجو (جراح ار تو پد )/دکترهو شمند (اعصاب و روان )/

دکتر سید محمد منصوری (انکو لوژیست )/ دکتر دار یوش حیدری (متخصص مغز و اعصاب )/دکتر کامران علی مقدم (انکولوژیست )/دکتر ایرج شاملو (جراح عمومی )/

دکتر حسین حیدری (جراح ار تو پد )/دکتر حسین پور محمودیان (متخصص مغز و اعصاب )/

دکتر حسین نایب اقایی (جراح مغز و اعصاب )/دکتر شیرزاد از هری (جراح مغز و اعصاب )/

دکتر مسعود شابه پور (جراح مغز و اعصاب )/دکتر خسرو بهلولی (متخصص قلب )/

دکتر ار مان حکیم پور (متخصص قلب )/دکتر سید حسین عارفی (متخصص قلب )/

دکتر مسعود شلتوکی (متخصص داخلی )/دکتر عباس تحصیلی (گوارش )

معرفی پرسنل در مانگاه در شیفت صبح و عصر :

خانم نعمتی (سر پرستار )/خانم معافی مدنی (پرستار )/ خانم فدایی (پرستار )/

خانم زمانداری ( کمک بهیار )/ خانم  محبی (کمک بهیار )/ خانم  المانی (کمک بهیار )/ خانم  جراحی (کمک بهیار )/ خانم مددی (منشی )/

خانم محمدی (منشی )/خانم بیابانی (منشی )/ خانم جاهد فعال (منشی )/

خانم سیفی (منشی
)

 

مشاهده عکس


برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک کنید