اورژانس بیمارستان مدائندر این بخش اطلاعات مربوط به  اورژانس بیمارستان مدائن را می توانید مشاهده نمایید

 

معرفی بخش اورژانس :

 

 


نام مسئول علمی بخش:

آقای دکتر تحصیلی

نام سر پرستار بخش :

(خانم مژده صیادی (کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل در شیفت صبح:

(پرستار:2-بهیار :1-کمک بهیار : 2-خدمات : 2- منشی )

تعداد پرسنل در شیفت عصر:

(پرستار:2 -کمک بهیار :  2-خدمات : 2-منشی )

تعداد پرسنل در شیفت شب:

(پرستار: 2 - کمک بهیار : 2 - خدمات :1- منشی )


    
            

*
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا